back
namib, naukluft, namibia, namib, desert, deserted, dead, vlei, deadvlei, landscape, peach, dune, dun, photo
next

Deadvlei I

Namib-Naukluft National Park, Namibia

Deadlvei tree, Namibia. Photo © copyright by Andy Biggs.